greitojo-logo345-3dd3

Paslaugos

Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau – Kauno m. GMPS) teikia būtinąją medicinos pagalbą pacientams nelaimingų atsitikimų atvejais, esant gyvybei grėsmingoms, pavojingoms ir kritinėms būklėms, ūminėms ligoms, įvykio vietoje ir, esant indikacijoms, atsakinga už skubų paciento nugabenimą į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Taip pat Kauno m. GMPS teikia ir kitas mokamas bei nemokamas paslaugas gyventojams ir organizacijoms. Mokamos paslaugos teikiamos vadovaujantis VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties mokamų greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašu.

Būtinoji medicinos pagalba pacientams nelaimingų atsitikimų atvejais, esant gyvybei grėsmingoms, pavojingoms ir kritinėms būklėms, ūminėms ligoms, įvykio vietoje ir, esant indikacijoms, skubus paciento nugabenimas į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiama nemokamai.

Kontaktai:

Tel. 112

Pacientų pervežimo jų ar jų artimųjų prašymu, jei tai nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės, paslauga, budėjimams renginiuose ir kitos panašaus pobūdžio greitosios medicinos pagalbos paslaugos.

Pacientų pervežimas jų ar jų artimųjų prašymu, jei tai nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės, užsakomas:

 • pateikiant prašymą (prašymo forma) atvykus adresu Pramonės pr. 33, Kaunas;
 • pateikiant prašymą (prašymo forma) el. paštu kaunogmp@greitojipagalba.lt;
 • kreipiantis telefonu, rašytinis prašymas užpildomas greitosios medicinos pagalbos brigadai atvykus į užsakovo nurodytą vietą.


Už suteiktas paslaugas atsiskaitoma grynais pinigais, išrašant pinigų priėmimo kvitą. Užsakovui pageidaujant išrašoma sąskaita faktūra.

Budėjimams renginiuose užsakomas:

 • pateikiant prašymą (prašymo forma) atvykus adresu Pramonės pr. 33, Kaunas;
 • pateikiant prašymą (prašymo forma) el. paštu kaunogmp@greitojipagalba.lt.


Užsakovui pageidaujant gali būti pasirašoma paslaugų teikimo sutartis (sutarties forma).

Buhalterija pateikia užsakovui išankstinę sąskaitą faktūrą pagal prašyme nurodytus duomenis, kurią iki renginio pradžios užsakovas turi apmokėti, jei direktorius ar jo įgaliotas asmuo nenustato kitaip.

Įkainiai:

1.  Vienos valandos greitosios medicinos pagalbos paslaugos, suteiktos pažangaus ar pradinio gyvybės palaikymo brigados B ar C tipo automobiliais, įkainis – 48,55 Eur/val.

2. Vieno nuvažiuoto kilometro, kai paslauga teikiama už Kauno miesto ribų, įkainis – 0,65 Eur/km.

Kontaktai:

Aistė Lukošienė
Sekretorė-referentė
Tel. (8 37) 408679
El. paštas lukosiene@greitojipagalba.lt

Greitosios medicinos pagalbos paslaugos, kuomet su asmens sveikatos priežiūros įstaiga dėl pacientų pervežimo yra sudaroma greitosios medicinos pagalbos paslaugų sutartis.

Įkainiai:

1.  Vienos valandos greitosios medicinos pagalbos paslaugos, suteiktos pažangaus ar pradinio gyvybės palaikymo brigados B ar C tipo automobiliais, įkainis – 35,42 Eur/val.

2. Vieno nuvažiuoto kilometro, kai paslauga teikiama už Kauno miesto ribų, įkainis – 0,65 Eur/km.

Kontaktai:

Aistė Lukošienė
Sekretorė-referentė
Tel. (8 37) 408679
El. paštas lukosiene@greitojipagalba.lt

Kauno m. GMPS organizuoja privalomuosius pirmosios pagalbos nustatytų profesijų ir veiklos sričių asmenų mokymus ir atestavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir/ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijos ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo.“

Mokymų programos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“, Kauno m. GMPS mokymų specialistai parengė tris „Pirmosios medicinos pagalbos“ programas skirtas tikslinėms grupėms asmenų:

I grupė:

 • Išplėstinės praktikos vaistininkams (visos profesinės kvalifikacijos).

II grupė:

 • Akušeriams (visos profesinės kvalifikacijos);
 • Bendrosios praktikos slaugytojams (visos profesinės kvalifikacijos);
 • Burnos higienistams (visos profesinės kvalifikacijos);
 • Gydytojams odontologams (visos profesinės kvalifikacijos);
 • Gydytojo odontologo padėjėjams (visos profesinės kvalifikacijos);
 • Medicinos gydytojams (visos profesinės kvalifikacijos);
 • Paramedikams (visos profesinės kvalifikacijos);
 • Skubiosios medicinos pagalbos paramedikams (visos profesinės kvalifikacijos).


III grupė:

 • Dietistams (visos profesinės kvalifikacijos);
 • Kineziterapeutams (visos profesinės kvalifikacijos);
 • Medicinos psichologams (visos profesinės kvalifikacijos).


Programos patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio mėn. 28 d. įsakymu Nr. V- 1774. Baigus mokymus pagal šias programas yra išduodami pažymėjimai (8 akad. val.), patvirtinantys Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijas teikiant pirmąją medicinos pagalbą.

Mokymų organizavimas

 • Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys gauti pirmosios pagalbos mokymo paslaugą, pildo prašymą su įsipareigojimu apmokėti pagal galiojančius įkainius.
 • Vienoje besimokančioje grupėje gali būti iki 24 žmonių (kol nesurenkama grupė, kursai nevedami). Vykdant pratybas grupė dalijama į pogrupius.
 • Asmenų, pasirengusių savarankiškai ar baigusių privalomojo pirmosios pagalbos mokymo kursus, teorinių žinių ir įgūdžių atestavimą organizuoja ir atlieka direktoriaus įsakymu patvirtintas privalomojo pirmosios pagalbos mokymo specialistas.


Teorinių žinių ir įgūdžių įvertinimas

 • Teorinių žinių testai sudaromi iš 20 klausimų, atsitiktinai pasirinktų iš ne mažiau kaip 100 klausimų, parengtų mokymų specialisto.
 • Teorinės žinios vertinamos teigiamai, jeigu teisingai atsakoma į 70 proc. pateiktų klausimų.
 • Privalomojo pirmosios pagalbos mokymų praktiniams įgūdžiams įvertinti atliekama praktinė užduotis, atsitiktinai pasirinkta iš ne mažiau kaip 30 užduočių, parengtų mokymo specialisto.
 • Praktinės užduoties atlikimas vertinamas teigiamai ją teisingai atlikus.
 • Sėkmingai atsakiusiems į teorijos testo klausimus ir atlikusiems praktines užduotis, išduodamas sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimas.
 • Neišlaikiusiems teorinių žinių testo ar gavusiems neigiamą praktinės užduoties įvertinimą asmenims ne anksčiau kaip po 3 kalendorinių dienų po vykusio privalomojo mokymo metu įgytų sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo leidžiama vieną kartą perlaikyti teorinių žinių testą ir (ar) atlikti praktinę užduotį. Neišlaikius pakartotinio teorinių žinių testo ir (arba) gavus neigiamą praktinės užduoties įvertinimą, pažymėjimas neišduodamas ir siūloma kartoti (išklausyti) privalomojo mokymo programą.
 • Asmenims, baigusiems profesinį mokymą ir turintiems formaliojo profesinio mokymo teikėjo išduotą pažymėjimą apie pirmosios pagalbos mokymo kursų baigimą, papildomai mokytis prieš pradedant dirbti arba pereinant dirbti į kitą darbą nereikia. Tokie asmenys mokosi ir jų įgytos sveikatos žinios ir įgūdžiai atestuojami pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinę programą (jeigu toks mokymas yra numatytas).
 • Pažymėjimai, išduoti asmenims, atestuotiems pagal Gelbėjimo tarnybų darbuotojų privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (kodas PG) ar Karių privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (KP), prilyginami asmenų, atestuotų pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (kodas PP), pažymėjimams. Jiems mokytis ir (ar) būti atestuotiems pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (kodas PP) nereikia.
 • Asmeniui, praradusiam ar sugadinusiam pažymėjimą, išduodamas pažymėjimo dublikatas ir apie tai įrašoma registre.
 • Privalomąjį mokymą ir atestavimą vykdantis asmuo informaciją apie asmenis kurie mokėsi privalomosios pirmosios pagalbos kurse ir buvo atestuoti pagal šią programą , saugo „ Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimų registre“ 10 metų, teorinių žinių testų ir praktinių užduočių vertinimo dokumentus – 2 metus.
 • Už privalomojo mokymo kokybę, pažymėjimų išdavimo tvarkos ir licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos sąlygų pažeidimus atsako direktoriaus įsakymu patvirtintas privalomojo pirmosios pagalbos mokymo specialistas.


Įkainiai:

1. Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (PP), trukmė 8 val. – 10,00 Eur/asm.
2. Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (PT), trukmė 4 val.- 8,00 Eur/asm.
3. Gelbėjimo tarnybų darbuotojų privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (PG),  trukmė 18 val. – 18,00 Eur/asm.

Kontaktai:

Donatas Paliulionis
Slaugos padalinio vadovas
Tel. (8 37) 452703
El. paštas paliulionis@greitojipagalba.lt

Specialiųjų transporto priemonių vairuotojai privalo įgyti reikiamų žinių, gebėjimų ir įgūdžių, reikalingų saugiam vairavimui, važiuojant specialiosiomis transporto priemonėmis su įjungtais mėlynais ir (ar) raudonais (arba tik mėlynais) žybčiojančiais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais.

Specialiųjų transporto priemonių vairuotojai taip pat privalo:

 • gebėti įvertinti būtinybę specialiosiose transporto priemonėse įjungti mėlynus ir (ar) raudonus (arba tik mėlynus) žybčiojančius švyturėlius ir specialiuosius garso signalus;
 • gebėti įvertinti galimybę nepaisyti atitinkamų kelių eismo taisyklių ir pasinaudoti pirmenybe;
  gebėti prognozuoti kitų eismo dalyvių, prie kurių artėja specialiosios transporto priemonės su įjungtais mėlynais ir (ar) raudonais (arba tik mėlynais) žybčiojančiais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais, veiksmus;
 • gebėti laiku reaguoti į kitų eismo dalyvių veiksmus;
  priimti teisingus sprendimus, reaguodami į kitų eismo dalyvių veiksmus;
 • gebėti adekvačiai įvertinti vairavimo sąlygas tamsiu paros metu, greitai ir saugiai važiuoti keliais (gatvėmis), saugiai prasilenkti su priešais važiuojančiomis transporto priemonėmis normaliomis, riboto pločio ir riboto matomumo sąlygomis;
 • gebėti greitai ir saugiai lenkti, pralenkti, apvažiuoti kitas transporto priemones ar važiuoti šalia jų;
  gebėti greitai ir saugiai važiuoti (manevruoti) žiedinėse sankryžose, geležinkelio pervažose, keleivinio transporto stotelėse, pėsčiųjų perėjose ir ilgose įkalnėse (nuokalnėse);
 • suprasti eismo pavojus ir įvertinti jų rimtumą;
  nesudaryti pavojingų situacijų ir atitinkamai reaguoti, patekę į tokias situacijas.


Papildomo mokymo teorinių užsiėmimų metu nagrinėjamos ir analizuojamos kelių eismo taisyklės, kurių reikalavimų galima nepaisyti ir pasinaudoti pirmenybe, važiuojant specialiomis transporto priemonėmis su įjungtais mėlynais ir (ar) raudonais (arba tik mėlynais) žybčiojančiais švyturėliais ir specialiais garso signalais. Taip pat aptariama kitų eismo dalyvių pareigos, kai prie jų artėja specialiosios transporto priemonės su įjungtais specialiaisiais šviesos ir garso signalais.

Teorinio mokymo metu mokomasi (prisimenama), kaip teisingai užpildyti eismo įvykio deklaracija, sprendžiami KET bilietai.

Praktinio mokymo metu vyksta pravažiavimas pagal tam tikras situacijas.

Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys dalyvauti specialiųjų transporto priemonių vairuotojų papildomuose mokymuose turi užpildyti prašymą direktoriaus vardu su įsipareigojimu apmokėti pagal galiojančius įkainius, tuo pačiu patvirtinant, kad įkainiai yra žinomi.

Prašymą mokymams (laisvos formos) siųsti el. paštu kaunogmp@greitojipagalba.lt.

Įkainiai:

Specialiųjų transporto priemonių vairuotojų mokymai, trukmė 8 val. – 18,20 Eur/asm.

Kontaktai:

Tomas Saročka
Transporto padalinio vadovas
Tel. 8 610 27559
El. paštas sarocka@greitojipagalba.lt

Kauno m. GMPS medikai neatlygintinai vykdo sveikatos mokymo ir ugdymo programą ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, studentams, įvairioms visuomenėms grupėms. Tuo siekiame ne tik mokyti, kaip teikti pirmąją pagalbą, bet ir padėti formuotis teigiamoms sveikatos atžvilgiu elgesio nuostatoms, sveikos gyvensenos įgūdžiams. Skatiname su sveikata, jos išsaugojimu susijusių naudingų įpročių, vertybių ir elgesio formavimąsi.

Labai svarbu nuo pat vaikystės suvokti ir patirti sveikos gyvensenos privalumus, savisaugos ir atsakomybės už kitus, šalia esančius, pojūtį. Siekiame, kad kuo daugiau žmonių įgytų pirmosios pagalbos teikimo žinių ir įgūdžių, kad kiekvienas mokėtų padėti nukentėjusiam, žinotų, kaip teisingai iškviesti pagalbą ištikus nelaimei.

Paslauga teikiama pagal išankstinę registraciją:

 • Priimamos įvairios visuomenės grupės, kurios gali atvykti į Kauno m. GMPS ir susipažinti su greitosios medicinos pagalbos veikla, stebėti laikmečio reikalavimus atitinkančios dispečerinės darbą, apžiūrėti greitosios medicinos pagalbos automobilio medicininę įrangą, sužinoti teikiamų medicinos paslaugų apimtį. Mokymo klasėje, naudojant treniruoklius, mokoma pradinio gaivinimo veiksmų, kaip teikti pagalbą užspringimo atveju, kaip stabdyti išorinį kraujavimą, kokių pirmosios pagalbos veiksmų imtis įtariant miokardo infarktą, insultą, kaip padėti patyrusiems įvairias traumas.

 • Rengiamos pirmosios pagalbos pamokėlės Kauno miesto darželiuose bei mokyklose. Greitosios medicinos pagalbos medikai atvyksta su mokymo priemonėmis, aiškina, kaip elgtis atsitikus nelaimei, kur skambinti, į kokius dispečerio klausimus reikia aiškiai ir greitai atsakyti, kokius pirmosios pagalbos veiksmus galėtų atlikti, kol atvyks greitosios medicinos pagalbos medikai. Vaikai mokomi praktinių pagalbos veiksmų.

 • Vykdoma profesinio veiklinimo programa. Supažindiname su medicinos gydytojo, skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialisto, paramediko, paramediko-vairuotojo profesijos ypatumais.

Tikimės, kad pirmosios pagalbos žinios ir įgūdžiai sustiprins saugumo jausmą, sumažins žmonių pažeidžiamumą, ugdys bendruomeniškumą. Asmenys, išmokę greičiau ir teisingiau reaguoti į nelaimingus atsitikimus, gali sušvelninti jų padarinius, netgi išgelbėti savo ar kitų gyvybę.

Vykdant sveikatos mokymo ir ugdymo programą privalomosios pirmosios pagalbos pažymėjimai neišduodami. Norint gauti privalomosios pirmosios pagalbos pažymėjimą žiūrėkite aukščiau esantį skyrelį „Privalomųjų pirmosios pagalbos mokymų paslauga (mokama)“.

Kontaktai:

Donatas Paliulionis
Slaugos padalinio vadovas
Tel. (8 37) 452703
El. paštas paliulionis@greitojipagalba.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-15

Atsakingas: Ilona Kajokaitė

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus, jų renkamus duomenis, prieigą turinčius asmenis ir apie savo teises rasite svetainės Privatumo politikos skiltyje.